Aktualności


Wydatki poniesione przed założeniem firmy możemy podzielić na trzy grupy: Zakup środków trwałych. Wydatki zostaną wliczone w koszty po rozpoczęciu działalności, poprzez odpisy amortyzacyjne. Wyjątkiem mogą być środki trwałe o wartości maksymalnie 10 tysięcy zł. Te można rozliczać w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne lub jednorazowo, w miesiącu przyjęcia środka trwałego […]

Wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej


Na pracę na pół etatu decydują się najczęściej ludzie, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą pracować przez większość dnia. Uczą się, wychowują dzieci, mają problemy ze zdrowiem. Większość z nas wie, że pracownicy zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin mają takie samo prawo do awansu, urlopu na żądanie, […]

Zatrudnienie na pół etatu a zasiłek dla bezrobotnych


Tegoroczne święto 1 maja przypada w sobotę. Pracodawca musi więc wyznaczyć pracownikom, którzy mają sobotę wolną od pracy, inny dzień wolny od pracy. Przepisy nie obligują pracodawcy do udzielenia dnia wolnego w konkretnym terminie. Nie jest również narzucone, aby cała załoga odebrała wolne w tym samym dniu. Wskazane jest jedynie, […]

Dzień wolny za 1 majaOsoby, które otrzymały od organu rentowego druk PIT-11A mają dwie możliwości: samodzielnie złożyć roczne zeznanie (elektronicznie w usłudze Twój e-PIT lub korzystając z e-deklaracji na stronie podatki.gov.pl, bądź w formie papierowej), nie robić nic – 30 kwietnia urząd skarbowy zaakceptuje PIT-37 za rok 2020, automatycznie wygenerowany w usłudze Twój e-PIT. […]

Rozliczenie PIT na podstawie PIT-11A (emeryt i rencista)


Nie każdy przedsiębiorca musi rejestrować się jako podatnik VAT. Przepisy umożliwiają mu skorzystanie z dwóch rodzajów zwolnienia. Zwolnienie przedmiotowe – przedsiębiorca wykonuje wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Zwolnienie podmiotowe – przedsiębiorca nie przekracza rocznego limitu sprzedaży 200 tys.zł. Uwaga: firma […]

Kiedy jesteś zwolniony z obowiązku rejestracji VAT


Na swojej stronie Ministerstwo Finansów ogłosiło, że daje podatnikom więcej czasu na złożenie deklaracji PIT przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L) oraz osoby, które chcą złożyć PIT-37, PIT-38. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jeśli nie złożą rocznej deklaracji […]

Więcej czasu na złożenie PITW przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach […]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy


Od 1 listopada wejdą w życie nowe przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej. Zostaną nim objęte faktury, w których kwota należności ogółem będzie przekraczać 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tj. towary/usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT, objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia […]

Obligatoryjny MPP


1 września 2019 zacznie działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Będzie można sprawdzić, czy nasz kontrahent jest VAT-owcem, potwierdzić, czy numer konta, jaki nam podał na swojej fakturze jest zgodny z tym co podał w US. Od 1 stycznia 2020 przelanie zapłaty powyżej 15 tysięcy […]

Biała lista podatników VAT – od 01.09.2019.Kasy online to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Dane z kas online pozwolą na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, co będzie sprzyjać uczciwej konkurencji i pozwoli przeciwdziałać zjawisku szarej strefy. Wprowadzenie kas online nie nakłada […]

Kasy online – można już stosować


Od 01.07.2018. podatnicy VAT mają możliwość płacenia za zakupione towary i usługi za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Polega on na tym, że kwota netto faktury trafia na podstawowe konto kontrahenta, kwota VAT zaś – na jego konto VAT. Konta VAT zostały automatycznie i bezpłatnie otwarte przez banki obsługujące posiadaczy rachunków. […]

Podzielona płatność VAT – split payment


Od początku roku 2018 wszyscy czynni podatnicy VAT będą mieli obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT. Trzeba będzie ją przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi KAS. Dodatkowo, zgodnie z wchodzącym w życie 1 stycznia 2018 art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ewidencja VAT obowiązkowo będzie […]

Nie tylko JPK_VAT od 1 stycznia 2018Od 1 stycznia 2018 zajdzie poważna zmiana w  sposobie opłacania składek ZUS. Zamiast trzech (lub czterech) przelewów przedsiębiorca będzie opłacał jeden, na swoje indywidualne konto bankowe. Działające jeszcze w 2017 roku rachunki bankowe zostaną zamknięte 01.01.2018. Na nowym przelewie nie będzie trzeba podawać żadnych dodatkowych danych. Będzie to zwykły przelew, […]

e-SKŁADKA – jedno konto dla wszystkich składek


Spożywanie alkoholu w pracy jest zakazane, zarówno przepisami Kodeksu pracy jak Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeśli pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywał go w firmie, nie może dopuścić, aby wykonywał on jakąkolwiek pracę. Jeśli pracownik czuje się […]

Alkohol w pracy i po pracy


Firmy posiadające odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne w budynku firmy lub w służbowym samochodzie powinny uiszczać za nie opłaty abonamentowe za każde urządzenie. Tylko gospodarstwa domowe wnoszą jedną opłatę niezależnie od tego ile urządzeń znajduje się w domu. W rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych odbiornikiem podlegającym opłacie jest każde urządzenie techniczne […]

Abonament RTV w firmieCzas zwolnienia lekarskiego powinien generalnie być wykorzystany na powrót do zdrowia pracownika tak, aby po jego wykorzystaniu mógł przystąpić do pracy. W praktyce zdarza się, że pracownik w okresie zwolnienia wyjeżdża na urlop. Uważa bowiem, że orzeczona niezdolność do pracy to czas, w którym jedynym zakazem objęta jest prac zarobkowa. Tymczasem art. […]

Wyjazd na zwolnieniu lekarskim


Zgodnie z art. 177. § 1.Kodeksu pracy pracodawca nie może zwolnić pracownicy w okresie trwania ciąży, a także w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Kodeks ten jednak przewiduje wyjątki od tej zasady. Ten sam artykuł 177. § 1 mówi, że możliwa jest dyscyplinarka dla pracownicy w ciąży, jeśli zaistnieją przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Jeśli w […]

Zwolnienie z pracy pracownicy w ciąży


Rządowe Centrum Legislacji na swojej stronie opublikowało projekt ustawy nowelizującej wszystkie trzy ustawy o podatku dochodowym. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018. W projekcie ujęte jest między innymi stworzenie nowego podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terenie Polski, którego wartość początkowa jest większa niż 10 […]

Projekt ustawy – podatek od przychodów z tytułu własności środka ...Zgodnie z art. 155. § 1 Kodeksu pracy pracownikowi, który ukończył szkołę wyższą, dolicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, 8 lat. Przepis dotyczy zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym to data złożenia egzaminu dyplomowego jest datą […]

Praca dyplomowa a wymiar urlopu


Kodeks pracy (art.229 §4) zakazuje pracodawcy dopuszczenia do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdzałoby jego zdolność do pracy na określonym stanowisku. Tak więc obydwie strony stosunku pracy zobowiązane są do dbałości, aby badania były wykonane na czas. W zależności od potrzeby badania mają postać: Badania wstępnego […]

Badania lekarskie – kto za nie płaci?


Od 01 maja 2017 zmieniają się przepisy dotyczące pracy przy komputerze kobiet w ciąży. Zgodnie z nową zasadą pracownica może pracować przy ekranie komputerowym 8 godzin na dobę, jednak po każdych 50 minutach powinna nastąpić przerwa trwająca co najmniej 10 minut. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy. Wykaz prac […]

Prace szkodliwe dla kobiet w ciąży i karmiących piersiąTermin złożenia PIT za 2016 upływa w tym roku 02.05.2017. Ostatni dzień kwietnia wypada na niedzielę, tak więc termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy. PIT złożyć można osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać go pocztą, lub złożyć elektronicznie, wchodząc na stronę: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit Wybieramy w kolumnie 2016 potrzebny PIT, wypełniamy go […]

Termin złożenia PIT za 2016


Pracownik nie pracuje całe 8 godzin. Należą mu się przerwy, w czasie których ma zregenerować siły na resztę dnia. Przerwa „śniadaniowa” (art. 134 Kp) Przerwa wynosi 15 minut i przysługuje przy co najmniej 6-godzinnym dniu dniu pracy. Pracodawca może (nie musi) wprowadzić jedną przerwą w pracy, nie więcej jednak niż […]

Przerwy w pracy – płatne i obowiązkowe


Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT ma 3 miesiące. Zwrot nastąpić może na trzy sposoby: Gotówką w kasie urzędu Przekazem pocztowym Na konto wskazane przez podatnika Podatnik, który nie wskaże urzędowi skarbowemu konta, na które miałby nastąpić zwrot, otrzyma pieniądze przekazem pocztowym. Pamiętać należy jednak, że nie […]

Zwrot nadpłaty PIT – kiedy nie jest możliwy?W roku 2017 minimalne wynagrodzenie wynosi 2000,00zł, i w oparciu o tę wartość ustalana jest wysokość kar za brak OC pojazdu. Kara podstawowa to 2-krotność tego wynagrodzenia dla samochodu osobowego oraz 3-krotność dla samochodu ciężarowego. Pozostałe pojazdy generują kwotę 670zł. Jeśli jednak OC zostanie opłacone w krótkim czasie po zakończeniu […]

Rok 2017: kary za brak OC


Zdarza się, że osoba zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego zachoruje pod koniec tygodnia i otrzymuje zwolnienie również na czas wolny od pracy, np. sobotę i niedzielę lub na święta. Zastanawia się wtedy, czy za te dni również otrzyma wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy? Otrzyma. „Chorobowe” wypłacane jest bowiem za dni kalendarzowe, nie […]

Zwolnienie lekarskie – za które dni wypłacane


„MALUCH plus” 2017 jest programem wspierającym rozwój instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3. Program opiera się na czterech modułach: moduł 1 – skierowany do gmin na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania. moduł 2– skierowany do gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „MALUCH” […]

MALUCH plus – termin rozpatrzenia wnioskówZgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownik posiadający co najmniej jedno dziecko do lat 14 ma prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy. Za ten czas należy mu się wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. Ilość dni (godzin) nie jest uzależniona od liczby dzieci, formy zatrudnienia, stażu pracy. […]

Zwolnienie na dziecko: w godzinach czy w dniach?


Jeśli pracodawca w sposób rażący narusza swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika, ten może rozwiązać  z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Kodeks pracy w art. 55 określa sytuacje, w których jest to możliwe: pracownik ma orzeczenie lekarskie o szkodliwości wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca w skazanym w tym […]

Kiedy można odejść bez okresu wypowiedzenia


Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego musi liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany pod kątem prawidłowości wykorzystania tego zwolnienia. Kontroli może dokonać ZUS lub pracodawca, o ile zatrudnia więcej niż 20 osób. Jeśli pracodawca podejrzewa nieprawidłowość wykorzystania zwolnienia, a nie ma uprawnień do sprawdzenia tej kwestii, może zawiadomić o swoich […]

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskimRolnicy mogą odzyskać część pieniędzy, jakie wydali na olej napędowy, którego używali do produkcji rolnej. W tym celu powinni zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup. Następnie, w terminach: od 1 do 29 lutego (wypłata w dniach 1 – 29 kwietnia) od 1 do 31 sierpnia (wypłata w dniach 1 – […]

Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa


Obecnie pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma czas na zawarcie umowy o pracę lub jej potwierdzenie na piśmie do końca pierwszego dnia pracy. Zmieni się to już 1 września 2016. Pracownika nie będzie można dopuścić do pracy, zanim nie zostanie zawarta z nim pisemna umowa o pracę lub nie zostaną mu […]

Najpierw umowa – zmiany w prawie pracy


Do końca stycznia 2017 każdy kto korzysta z karty prepaid ma obowiązek jej rejestracji. Jeśli tego nie uczyni, sieć wyłączy wszystkie usługi. Włączy je dopiero po zarejestrowaniu się. W praktyce taka osoba straci swój numer telefonu do czasu rejestracji. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo […]

REJESTRACJA KARTY SIM – kopia dowodu?Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie uciążliwych, odpowiednie posiłki i napoje. W sezonie letnim najważniejszą kwestią są napoje. Należą się one pracownikom, którzy pracują: […]

Napoje dla pracowników w czasie upałów


W wakacje zauważa się większe zapotrzebowanie na pracowników, który zastąpiłby tych, którzy wyjechali na urlop. Dobrym wyjściem, i co ważne tanim, jest podpisanie umowy zlecenia ze studentem. Taka umowa jest bowiem zwolniona ze składek ZUS. Są one dobrowolne. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że obowiązkowym […]

Student na umowie zlecenia – bez składek ZUS


Przedsiębiorca, nawet jeśli wyjedzie na urlop, nadal ma obowiązek płacić składki ZUS, mimo że w czasie wakacji firma nie zarabia. Może tego uniknąć zawieszając wykonywanie działalności. Trzeba jednak pamiętać, że nie można zawiesić działalności przy zatrudnieniu chociaż jednego pracownika, oraz że zawieszenie takie może trwać minimum miesiąc, maksimum 24 miesiące […]

Przedsiębiorca na wakacjach a składki ZUSPracownik, nawet zatrudniony po raz pierwszy, ma prawo do urlopu. Nabywa je z upływem pierwszego pełnego miesiąca pracy. W kolejnym roku prawo do urlopu nabywa już jak inni, wraz z nowym rokiem kalendarzowym. Prawo to jest zapewnione przepisami prawa pracy i jest niezbywalne. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy […]

Wymiar urlopu – ile wynosi i od czego zależy


O tym, że pracownik w pewnych warunkach powinien mieć zapewnione okulary korygujące wzrok, decydują przepisy BHP, w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (art.8 Rozporządzenia) . Obowiązek zapewnienia ich ciąży na pracodawcy, który zatrudnia pracownika na stanowisku z […]

Okulary, szkła kontaktowe dla pracownika


Pod koniec maja NIK opublikowała raport z którego wynika, że skuteczność Karty Dużej Rodziny jest bardzo ograniczona. Wiele rodzin w ogóle nie przystąpiła do programu, ponieważ w ich miejscu zamieszkania nie było miejsc, firm i usług, które proponowałyby ofertę zniżkową. Powodowało to, że z karty bardziej korzystały rodziny z większych […]

Karta Dużej Rodziny – nowi partnerzy, więcej możliwościZgodnie z art. 167 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, kiedy: Jego obecność w zakładzie jest niezbędna Odwołanie to wiąże się z okolicznościami, których nie przewidziano w momencie kiedy urlop się rozpoczynał. Pracownikowi w takiej sytuacji należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z urlopem, ale tylko […]

Odwołanie pracownika z urlopu – zwrot kosztów


Na stronie Ministerstwa pojawił się nowy komunikat dotyczący usługi e-INTRASTAT. Termin składania informacji został przedłużony do 24 czerwca, z uwagi na trudności związane z wysyłką. Prócz tego zwiększona została ilość punktów świadczących pomoc w zakresie obsługi nowego systemu: W Izbie Celnej Szczecinie (pomoc świadczona w dni robocze w godzinach od 8:00 […]

INTRASTAT (e-INTRASTAT) przedłużenie terminu


Podatek PCC kojarzymy przede wszystkim z zakupem samochodu. Osoba kupująca auto od osoby fizycznej, na umowę, zobowiązana jest w trakcie 14 dni złożyć w urzędzie skarbowym deklarację oraz uiścić podatek. Tymczasem ustawa po podatku od czynności cywilnoprawnych mówi o sprzedaży „nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do […]

Podatek PCC nie tylko od zakupu samochoduDziś 1 czerwca 2016! O godzinie 9.00 ruszył nowy system AIS/ INTRASTAT, umożliwiający usługę e-INTRASTAT.  Niestety w początkowym okresie funkcjonowania tej usługi mogą wystąpić pewne zakłócenia, w związku z tym termin składania zgłoszeń za maj został przesunięty do dnia 17 czerwca 2016.  

INTRASTAT w systemie AIS/INTRASTAT


Praca w dzień dla pracownika wolny jest rekompensowana wyłącznie przez udzielenie mu innego dnia wolnego w dniu rozkładowo wolnym od pracy. Jeśli praca była wykonywana w sobotę lub w święto, dnia wolnego należy udzielić w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jeśli natomiast pracownik musiał wykonywać swoje obowiązki w niedzielę, należy mu się […]

Dzień wolny za pracę w soboty, niedziele i święta


Do dnia 31.05.2016. należy wpłacić co najmniej 75% odpisów podstawowych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jego wysokość w tym roku ustalona jest na podstawie ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku,    i wynosi 2.917,14zł. Odpis na jednego pracownika pracującego w normalnych warunkach pracy […]

Odpis ZFŚS w 2016 – pamiętaj, termin mija 31 maja!Do 31 maja 2016 rolnicy prowadzący działalność gospodarczą ubezpieczeni w KRUS mają obowiązek złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego z działalności nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej, która w roku 2015 wynosi 3.204 zł. Jeśli limit zostanie przekroczony lub termin nie zostanie zachowany, ubezpieczenie rolnika […]

Informacja do KRUS o rocznej kwocie granicznej


Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów podatnik ma prawo do pewnych uproszczeń w księgowaniu przychodów i rozchodów. Ułatwienie to polega na zbiorczym ujmowaniu operacji gospodarczych. Przychody, w zależności od dokumentów dokumentujących sprzedaż, można księgować w następujący sposób: 1. Sprzedaż dokumentowana fakturami – na podstawie zestawienia faktur, czyli zestawienia sprzedaży, 2. […]

Uproszczenia – księga przychodów i rozchodów


W maju 2016 występują dni świąteczne, które objęte są zakazem pracy w placówkach handlowych. Nie dotyczy to jedynie supermarketów, ale także mniejszych sklepów. Zakaz obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania. Nie dotyczy umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło), jednak obejście zakazu poprzez zawarcie takiej […]

Zakaz pracy w placówkach handlowychZgodnie z zasadą ogólną wynikającą z ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Dla spółek kapitałowych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza to, ze sprawozdanie musi być zatwierdzone 30 czerwca, a następnie w ciągu 10 […]

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do US!


Ustawowy termin złożenia PIT do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia. Jednak jeśli termin ten przypada w sobotę, niedzielę lub w święto, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. W roku 2016 roczne zeznanie należy złożyć do 2 maja. Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze […]

W 2016 termin na złożenie PIT mija 2maja


„Każdy ma coś, co może dać innym” (Barbara Bush) Pamiętajmy o 1%! Aby przeznaczyć dla Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) 1% swojego podatku, trzeba zaznaczyć to w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Należy jedynie podać numer KRS konkretnej fundacji, spis organizacji uprawnionych do 1% dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl Istnieje dodatkowo możliwość […]

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego16 kwietnia 2016 (sobota) wszystkie urzędy skarbowe województwa łódzkiego oraz Izba Skarbowa w Łodzi będą przyjmować podatników w godzinach 9.00 – 13.00. Podatnicy będą mogli skorzystać z fachowej pomocy urzędników przy wypełnianiu deklaracji podatkowych. Pracownicy US będą również wydawać druki, przyjmować zeznania. Będzie można wysłać PIT przez Internet. Źródło: http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/

DZIEŃ OTWARTY URZĘDÓW SKARBOWYCH


Aby otrzymać świadczenie w wysokości 500zł na pierwsze lub jedyne dziecko, należy spełnić kryterium dochodowe. Dochód nie może być wyższy niż 800zł na osobę lub 1200zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Przekroczenie tego limitu sprawia, że rodzinie odmawia się prawa do świadczenia. Aby przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego rodzice […]

500+ zasada złotówka za złotówkę