Sprawozdanie finansowe należy złożyć do US!


sprawozdanie finansoweZgodnie z zasadą ogólną wynikającą z ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Dla spółek kapitałowych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza to, ze sprawozdanie musi być zatwierdzone 30 czerwca, a następnie w ciągu 10 dni złożone do US wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.

Inaczej ma się rzecz w przypadku osób fizycznych oraz spółek osobowych prowadzących księgi rachunkowe. Zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tacy przedsiębiorcy muszą przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania. W roku 2016 jest to dzień 02.05.2016.

Do urzędu skarbowego osoba fizyczna oraz spółka osobowa prowadząca księgi rachunkowe powinna złożyć:

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. Bilans
  3. Rachunek zysków i strat
  4. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  5. Uchwałę organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Jeśli sprawozdanie objęte jest obowiązkiem badania, dodatkowo należy złożyć:

  1. Zestawienie zmian w kapitale
  2. Rachunek przepływów pieniężnych

Kodeks karny skarbowy w art. 80b. stwierdza jednoznacznie, że nieprzekazanie organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.