Uproszczenia – księga przychodów i rozchodów


taxesProwadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów podatnik ma prawo do pewnych uproszczeń w księgowaniu przychodów i rozchodów. Ułatwienie to polega na zbiorczym ujmowaniu operacji gospodarczych.

Przychody, w zależności od dokumentów dokumentujących sprzedaż, można księgować w następujący sposób:
1. Sprzedaż dokumentowana fakturami – na podstawie zestawienia faktur, czyli zestawienia sprzedaży,
2. Sprzedaż dokumentowana dowodami wewnętrznymi – zestawienie dowodów wewnętrznych,
3. Sprzedaż rejestrowana w kasie fiskalnej – na podstawie miesięcznego raportu.
Rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zezwala na wpisanie przychodu do księgi w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca.

Zbiorcze ujmowanie kosztów uzyskania przychodów w kpir dotyczy tylko określonego ich rodzaju.
1. Wydatki z tytułu używania prywatnych samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej – ewidencja przebiegu pojazdu,
2. Podróże służbowe pracownika – rozliczenie podróży służbowej.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów