Odpis ZFŚS w 2016 – pamiętaj, termin mija 31 maja!


pracownik1Do dnia 31.05.2016. należy wpłacić co najmniej 75% odpisów podstawowych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jego wysokość w tym roku ustalona jest na podstawie ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku,    i wynosi 2.917,14zł.

Odpis na jednego pracownika pracującego w normalnych warunkach pracy wynosi 37,50% podstawy, czyli 1.093,93zł, pracującego w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze – 50% podstawy, tj. 1.458,57zł.

Należy również odprowadzić odpis na pracownika młodocianego:

5% tj. 145,86zł w I roku nauki,

6% tj. 175,03zł w II roku nauki,

7% tj. 204,20zł w III roku nauki.

Drugą ratę należy wpłacić do 30.09.2016.

Obowiązek zakładania ZFŚS mają pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniali co najmniej 20 pracowników     w przeliczeniu na pełne etaty.