Kiedy można odejść bez okresu wypowiedzenia


human-silhouette-1725041_960_720Jeśli pracodawca w sposób rażący narusza swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika, ten może rozwiązać  z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Kodeks pracy w art. 55 określa sytuacje, w których jest to możliwe:

  • pracownik ma orzeczenie lekarskie o szkodliwości wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca w skazanym w tym orzeczeniu terminie nie przeniósł go do wykonywania innych obowiązków
  • pracodawca nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • pracownik nie ma możliwości wypoczynku określonego przepisami prawa pracy (np. jest zmuszany do pracy w godzinach nadliczbowych powyżej nakazanych norm, uniemożliwia mu się wykorzystanie urlopu wypoczynkowego)
  • naruszane są zasady ochrony dóbr osobistych i godności pracownika, równego traktowania, zakazu dyskryminacji
  • pracodawca nie wypłaca w terminie całego należnego wynagrodzenia, nawet jeśli nie z jego winy brakuje mu na to środków pieniężnych

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie i pismo to powinno zawierać przyczynę takiego trybu rozwiązania.  Dla celów dowodowych warto uzyskać od pracodawcy pokwitowanie odbioru oświadczenia o rozwiązaniu umowy, a jeśli to niemożliwe, wysłać je listem poleconym.

Ważne jest to, że w świadectwie pracy pracodawca musi wpisać jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę art. 55 § 1¹ kodeksu pracy. Dzięki temu  pracownik będzie miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych od następnego dnia po dostarczeniu świadectwo do UP.

wypowiedzenie