MALUCH plus – termin rozpatrzenia wniosków


childMALUCH plus” 2017 jest programem wspierającym rozwój instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3.

Program opiera się na czterech modułach:

moduł 1 – skierowany do gmin na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania.

moduł 2– skierowany do gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „MALUCH” oraz dla podmiotów niegminnych na utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH” oraz na utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez podmioty niegminne, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.

moduł 3 –skierowany do uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.

moduł 4 – skierowany do podmiotów niegminnych na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.

Do konkursu można zgłaszać się składając w formie papierowej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) formularz oferty, dostępny na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

Termin składania ofert dla modułu 1 upływa w dniu 16.12.2016., zaś modułów 2, 3, 4 – dnia 09.12.2016.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl