Wyjazd na zwolnieniu lekarskim


lekarzCzas zwolnienia lekarskiego powinien generalnie być wykorzystany na powrót do zdrowia pracownika tak, aby po jego wykorzystaniu mógł przystąpić do pracy. W praktyce zdarza się, że pracownik w okresie zwolnienia wyjeżdża na urlop. Uważa bowiem, że orzeczona niezdolność do pracy to czas, w którym jedynym zakazem objęta jest prac zarobkowa.

Tymczasem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego stanowi, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego jeśli w jego czasie:

  • wykonuje pracę zarobkową,
  • wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia lekarskiego.

Wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem to wszelkie działania, które mogą spowodować opóźnienie w powrocie do zdrowia, a co za tym idzie, w powrocie do pracy. Przyjmuje się, że niedozwolone jest postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla osoby chorej i może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia ubezpieczonego.

Pracownik powinien zastanowić się, czy faktycznie wyjeżdżać na wypoczynek w czasie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy. Szczególnie warto:

  • poinformować płatnika zasiłku (a więc pracodawcę albo ZUS) o miejscu pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego,
  • uzyskać od lekarza zaświadczenia o braku  przeciwwskazań do odbycia podróży i pobytu w danym miejscu, możliwe jest również, że lekarz zalecił wyjazd i wtedy warto mieć zaświadczenie o tym fakcie.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2001 r., sygn. akt I PKN 638/00 wynika, że:

Pracownik, który w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności sprzeczne z celem tego zwolnienia, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, a zwłaszcza czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności w pracy, godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami, takimi jak lojalność wobec pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności.

Źródło: gofin.pl