Zwolnienie z pracy pracownicy w ciąży


ciążaZgodnie z art. 177. § 1.Kodeksu pracy pracodawca nie może zwolnić pracownicy w okresie trwania ciąży, a także w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Kodeks ten jednak przewiduje wyjątki od tej zasady.

  1. Ten sam artykuł 177. § 1 mówi, że możliwa jest dyscyplinarka dla pracownicy w ciąży, jeśli zaistnieją przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Jeśli w zakładzie pracy istnieje zakładowa organizacja związkowa, niezbędne jest uzyskanie jej zgody. Jeśli organizacja ta nie wypowie się w żaden sposób na temat zwolnienia dyscyplinarnego przyjmuje się, że odmawia wyrażenia zgody na to zwolnienie. Przepisu tego nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.
  2. Pracownica sama odchodzi z pracy lub wyraża zgodę na zawarcie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę.
  3. Pracodawca jest w stanie upadłości lub likwidacji. Tu jednak ważne jest, aby stan ten był daleko zaawansowany, orzeczony przez sąd. Niedopuszczalne jest zwolnienie pracownicy w momencie, kiedy proces likwidacji został dopiero rozpoczęty. Nie wolno również zwolnic pracownicy, jeśli w stanie upadłości jest jedynie oddział firmy, a nie cała firma.