Alkohol w pracy i po pracy


alkoholSpożywanie alkoholu w pracy jest zakazane, zarówno przepisami Kodeksu pracy jak Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jeśli pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywał go w firmie, nie może dopuścić, aby wykonywał on jakąkolwiek pracę. Jeśli pracownik czuje się niesłusznie posądzony, może zażądać badania na zawartość alkoholu w organizmie. Za badanie takie płaci pracodawca. Jeśli jednak okaże się, że pracownik faktycznie jest pod wpływem alkoholu, musi za badania zapłacić z własnej kieszeni. Konsekwencje picia w pracy mogą być różnorakie, od upomnienia do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Jeśli pracownik z powodu alkoholu zostanie odsunięty od wykonywania obowiązków, nie otrzyma za ten czas wynagrodzenia.

Pracodawca może ukarać pracownika upomnieniem, naganą oraz karą pieniężną, która jednorazowo nie może przekroczyć jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary nie mogą przewyższyć 1/10 wynagrodzenia przypadającego do wypłaty. Wpływy z takiej kary pracodawca przeznaczyć powinien na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie. Karę pieniężną można nałożyć nie później niż dwa tygodnie od daty ujawnienia wykroczenia, i nie później niż trzy miesiące od daty wykroczenia.

Najdrastyczniejszą konsekwencją omawianego wykroczenia może być dyscyplinarne zwolnienie z pracy, na mocy art. 52. Kodeksu pracy. Picie w pracy jest bowiem ciężkim naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków.

Spożywanie alkoholu po pracy również może mieć negatywne dla pracownika skutki. Jeśli bowiem dojdzie do wypadku, w wyniku którego będzie on musiał skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, i lekarz na tym zwolnieniu wpisze kod C, świadczenie chorobowe znacznie się zmniejszy lub nie będzie wypłacone wcale. Zgodnie bowiem z ustawą zasiłkową, w przypadku spowodowania niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za pierwszych 5 dni tej niezdolności.