Obligatoryjny MPP


MPPOd 1 listopada wejdą w życie nowe przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej. Zostaną nim objęte faktury, w których kwota należności ogółem będzie przekraczać 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tj. towary/usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT, objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT i odpowiedzialnością solidarną oraz m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

OBLIGATORYJNY MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów/usług wymienionych w załączniku 15 nie będzie już wystawiać faktur „odwrotne obciążenie”.  Wszystkie pozycje faktury będą podlegały VAT w odpowiedniej stawce. Jednak jeśli faktura będzie opiewać na kwotę wyższą niż 15.000zł, zobowiązany będzie umieścić na niej informację „mechanizm podzielonej płatności”.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej czytamy:

„(…) nawet w sytuacji, gdy faktura (…) zawiera jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15, podatnik będzie miał obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość towarów lub usług objętych załącznikiem nr 15, wykazanych na danej fakturze jest niższa niż 15.000 zł. Nawet więc jeżeli kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 1.230 zł brutto (1.000 zł netto + 230 zł VAT-u), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 16.000 zł, wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest więc jej wartość brutto i fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. (…)”

W takim przypadku obowiązek MPP dotyczyć będzie wyłącznie towaru/usługi z załącznika nr 15.

Nabywca, otrzymawszy fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, będzie zobowiązany zapłacić za nią zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

SANKCJE

Nowe przepisy zawierają sankcje zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy, którzy nie wywiążą się z obowiązków dotyczących obligatoryjnego MPP.

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę bez umieszczenia na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze.

Jeżeli nabywca, pomimo ustawowego obowiązku, nie dokona płatności z zastosowaniem MPP, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku, przypadającej na nabyte towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

PRZYMUS POSIADANIA FIRMOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą nie zakłada konta firmowego ze względu na koszty, jakie ono generuje. Od 1 listopada ci przedsiębiorcy, którzy zostaną objęci obligatoryjnym MPP jako sprzedawcy  lub otrzymywać będą faktury z informacją „mechanizm podzielonej płatności”, będą musieli posiadać tzw. firmowy rachunek bankowy. Tylko do tego typu rachunków otwierany jest bowiem rachunek VAT i tylko one dają możliwość wykonywania przelewów MPP.

Źródło: gofin.pl