Dodatkowy zasiłek opiekuńczy


love-746678_1920W przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej. Przy czym nie wlicza się go do ogólnego limitu 60 dni w danym roku kalendarzowym, które przysługują na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

Z uwagi na zawieszenie zajęć w wymienionych placówkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym, a więc bezwarunkowo dotyczy to pracowników, którzy podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo, a ponadto np. zleceniobiorców, osób prowadzących działalność pozarolniczą, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach dobrowolności.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można zatem korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Dla celów ubiegania się o to świadczenie organ rentowy opracował specjalne oświadczenie, które jak podkreśla w komunikacie z dnia 11 marca 2020 r. wystarczy złożyć w przypadku:

  • pracowników, zleceniobiorców – do swojego płatnika składek, tj. odpowiednio do pracodawcy, zleceniodawcy,
  • osób prowadzących działalność pozarolniczą – w ZUS.

Organ podkreśla, że w omawianym przypadku nie jest potrzebny wniosek, zazwyczaj składany na formularzu Z-15A.

Z ogólnych zasad wynika, że zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Dlatego też, jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z nich. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. W oświadczeniu ubezpieczony może podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie był zobowiązany pracować, np. w sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033

Źródło: gofin.pl

Źródło: zus.pl