Zakres Usług


Księgi rachunkowe (pełna księgowość) spółek i osób fizycznych

•        opracowanie zasad polityki rachunkowości,
•        opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
•        dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
•        ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
•        ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
•        sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,
•        sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
•        sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
•        sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
•        zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

•        JPK_VAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja ryczałtu 

•        zapisy w podatkowej księdze przychodów  i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
•        prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
•        ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
•        ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
•        sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US

•        JPK_VAT

Obsługa kadrowo-płacowa

•        sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
•        sporządzanie listy płac lub rachunków do umów cywilnoprawnych,
•        prowadzenie  dokumentacji ZUS pracowników i zleceniobiorców ,
•        sporządzanie deklaracji na potrzeby US,
•        prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
•        prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
•        prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
•        prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
•        sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

Zobacz jakie OPINIE mają na nasz temat nasi klienci :)